ទាញយកវីដេអូ Twitter

កម្មវិធីទាញយកវីដេអូក្នុង Twitter

ទាញយកវីដេអូពី Twitter ក្នុងទ្រង់ទ្រាយ MP4 ទាំងស្រុងដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកអាចទាញយកវីដេអូតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចតាម Twitter, ទាញយកវីដេអូ Twitter ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយកវីដេអូ Twitter?

01. ចម្លង URL របស់វីដេអូដែលអ្នកចង់ទាញយក។
02. បិទភ្ជាប់ URL របស់ Twitter វីដេអូទៅប្រអប់ឧបករណ៍របស់យើង។
ចុចប៊ូតុងទាញយក។
04. វីដេអូនេះនឹងលេចឡើងហើយអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺចុចប៊ូតុងទាញយក។