ට්විටර් වීඩියෝ බාගන්න

ට්විටර් වීඩියෝ බාගැනීම්

ට්විටර් වෙතින් ට්විටර් වලින් බාගත කරන්න MP4 ආකෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ, ඔබට ට්වීට් වීඩිෙයෝ වීඩිෙයෝ භාගත කර ගත හැකිය, ට්වීටර් වීඩිං.

ට්වීටර් වීඩිං බාගත කිරීම සඳහා කෙසේද?

01. ඔබ බාගත කිරීමට අවශ්ය වීඩියෝව URL පිටපත් කරන්න.
02. අපේ ටූල්ස් පෙට්ටි ටැට් වීඩියෝව ටයිප් කරන්න.
03. බාගත බටන් එක ක්ලික් කරන්න.
04. වීඩියෝව දැන් පෙනෙන අතර, ඔබට කළ යුතු සියල්ල බාගැනීම බොත්තම ක්ලික් කරන්න.